Shin Koihime Musou Otome Tairan


Thể loại: Action,Fantasy, Echi, Comedy,....

Số tập: 12

Nội dung:

Là phần tiếp theo của Shin Koihime Musou kể về cuộc hành trình của các nhân vật nước Thục nếu như muốn biêt là phiêu lưu về cái gì và vì sao thì hãy đón xem

Và đây là 2 phần trước của phim


Lưu Bị ( Ryuubi, Liu Bei )Quan Vũ ( Kan'u, Guan Yu )

Trương Phi ( Chouhi, Zhang Fei )
Gia Các Lượng ( Shokatsuryou, Zhuge Liang )Mã Siêu ( Bachou, Ma Chao )Triệu Vân ( Chouun, Zhao Yun )Hoàng Trung ( Kouchuu, Huang Zhong )

Nghiêm Nhan ( Gengan, Yan Yan )Ngụy Diên ( Gien, Wei Yan )Mã Đại ( Batai, Ma Dai )Bàng Thống ( Houtou, Pang Tong )RiRi ( Con của Hoàng Trung )

Nhà Ngụy


Tào Tháo ( Sousou, Cao Cao )Hạ Hầu Đôn ( Kakouton, Xiahou Dun )

Hạ Hầu Uyên ( Kakouen, Xiahou Yuan )Tuân Úc ( Jun’iku, Xun Yu )Hứa Chữ ( Kyocho, Xu Zhu / Xu Chu )Quách Gia ( Kakuka, Guo Jia )Trình Dục (Teiiku, Cheng Yu)Nhạc Tiến ( Gakushin, Yue Jin )Lí Điển ( Riten, Li Dian )Vu Cấm ( Ukin, Yu Jin )Điển Vi ( Ten’i, Dian Wei )


Nhà Ngô


Tôn Quyền ( Sonken, Sun Quan )Tôn Thượng Hương ( Sonshoukou, Sun Shang Xiang )Chu Du / Châu Du ( Shuyu, Zhou Yu )Lục Tốn ( Rikuson, Lu Xun )Cam Ninh ( Kannei, Gan Ning )Chu Thái / Châu Thái ( Shuutai, Zhou Tai )Hoàng Cái ( Kougai, Huang Gai )Lữ Mông / Lã Mông ( Ryomou, Lu Meng )Đại Kiều ( Daikyou, Da Qiao )Tiểu Kiều ( Shoukyou, Xiao Qiao )
Nhà Đổng+ Lữ / Lã+ Viên


Đổng Trác ( Toutaku, Dong Zhuo )Giả Quì / Giả Hủ ( Kaku, Jia Xu )Lữ Bố / Lã Bố ( Ryofu, Lu Bu )Trương Liêu ( Chouryou, Zhang Liao )Hoa Hùng ( Kayuu, Hua Xiong )Trần Cung ( Chinkyuu, Chen Gong )Viên Thiệu ( Enshou, Yuan Shao )Văn Sú ( Bunshuu, Wen Chou )Nhan Lương ( Ganryou, Yan Liang )Viên Thuật ( Enjutsu, Yuan Shu )Trương Huân ( Chouisao, Zhang Xun )Nhà Trương+ Nanman+ Các Nhân Vật Khác


Trương Giác ( Choukaku, Zhang Jiao )Trương Bảo ( Choutakara, Zhang Bao )Trương Lương ( Chouhari, Zhang Liang )Mạnh Hoạch ( Moukaku, Meng Huo )Shamu, Mike, Tora ( xin lỗi nhé, mình không biết mấy con này là ai, ai biết thì chỉ cho mình nhé )Công Tôn Toản (Kousonsan, Gongsun Zan )Hoa Đà ( Kada, Hua Tou )Điêu Thuyền ( Chousen, Diao Chan ): không còn gì để nóiTả Từ ( Saji, Zuo Ci )Vu Cát ( Ukitsu, Yu Ji )

Download:  https://mega.co.nz/#F!UVBjzQSJ!YjDg20wvJ_py-T68FqogvA

Comments